Regulamin

Ogólne Warunki Umowy Najmu


§ 1

FIRMA MARMAG oddaje do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę w dokumencie wydania urządzenia (strona 2 umowy), wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. FIRMA MARMAG udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.


§ 2

Najemca zobowiązuje sie do zapoznania z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje sie przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. FIRMA MARMAG zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.


§ 3

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcja i jego przeznaczeniem, FIRMA MARMAG uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.


§ 4

Najemca zobowiązuje sie używać przedmiot najmu z należyta starannością i odpowiadać będzie przed FIRMA MARMAG za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie FIRMY MARMAG (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.


§ 5

W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w §4, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu FIRME MARMAG oraz organy ścigania.


§ 6

FIRMA MARMAG zobowiązuje sie do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez FIRME MARMAG odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować FIRME MARMAG niezwłocznie. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie FIRMY MARMAG , to od okresu najmu odejmować sie będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do FIRMY MARMAG.


§ 7

Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie jedynie sie oddanie FIRMIE MARMAG przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwila oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez FIRME MARMAG oraz wystawienie przez nią paragonu lub faktury VAT.


§ 8

Czynsz uiszczany będzie gotówka lub przelewem na konto w banku PKO BP S.A nr konta:06 1020 5011 0000 9102 0137 5310 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek za opóźnienie z wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Koszty ściągnięcia należności, jeżeli takie zaistnieją poniesie Najemca. Za okres korzystania ze sprzętu ponad termin wynikający z umowy Najemca będzie zobowiązany zapłacić należna opłatę za najem w kwocie wynikającej z wysokości czynszu najmu stosownie do przekroczonego czasu.


§ 9

Najemca nie może bez zgody FIRMY MARMAG przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecia. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody FIRMY MARMAG, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualna utratę lub uszkodzenie.


§ 10

FIRMA MARMAG zastrzega możliwość wystawiania Faktur VAT lub paragonu za należny czynsz wynikający z wynajmu przedmiotu najmu, z ostatnim dniem każdego miesiąca, gdy przedmiot najmu znajduje sie w posiadania Najemcy dłużej niż 14 dni. Wystawienie Faktury VAT lub paragonu gdy przedmiot najmu jest w posiadaniu Najemcy nie przerywa umowy najmu.


§ 11

FIRMA MARMAG uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umowa lub jego przeznaczeniem;
b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;
c. Najemca zalega 30 dni z zapłata czynszu najmu;

§ 12

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę , ponosi wyłącznie Najemca.


§ 13

W przypadku przekroczenia podanego w umowie szacunkowego czasu wynajmu o 7 dni bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia FIRMY MARMAG o zmianie czasu najmu, Firma MARMAG może zgłosić sprawę do organu ścigania w celu odzyskania od Najemcy przedmiotu najmu lub należności w wysokości wartości przedmiotu najmu, a czynsz jest liczony do dnia zwrotu przedmiotu najmu lub uregulowania należności za przywłaszczony sprzęt w wysokości zgodnej z cennikiem Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego Firmy MARMAG.


§ 14

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Toruniu.


§ 15

Sprawy nie unormowane niniejsza umowa będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


§ 16

FIRMA MARMAG pobiera w momencie najmu od najemcy kaucje w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając wymogi §7 niniejszej umowy.